Faaliyet Alanları

 eserler

Sorunlu Alacakların Takibi, İcra ve İflas, Konkordato İşlemleri

BURCU KIRÇIL Hukuk Bürosu , sorunlu alacakların takibi; kambiyo senetlerine dayanan alacaklar, özellikle banka ve finans kuruluşlarının her türlü kredi alacakları, finansal kiralamadan doğan kira alacakları ve eşyanın iadesi, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulamaları, rehin ve ipoteklerin paraya çevrilmesi ve tahsili ile ilama veya ilam hükmüne müstenit belgelere dayanan alacakların tahsili ve iflas ve konkordato işlemleri; iflas ve iflas erteleme davalarında hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirketlere Yönelik Profesyonel Destek

BURCU KIRÇIL Hukuk Bürosu yerli ve yabancı müvekkillerinin talebi doğrultusunda şirket açılışlarının gerçekleştirilmesi ve tescili, ticaret adı ve işletme ünvanı tescili işlemlerinin yürütülmesi başta olmak üzere, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin prosedürün yerine getirilmesi ve toplantının sağlıklı olarak sona erdirilmesi, kurul kararlarına ilişkin ihtilafların giderilmesi konularında hukuki hizmet vermektedir.

Bunun yanında, şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi, sermaye artırımı ve indirimi işlemleri, sermaye değişiklikleri sonucunda ortakların zarara uğraması halinde zararın giderilmesi, ortakların kişisel alacaklarının takibi ve şirket alacaklarının icra müdürlüğü ve mahkemeler aracılığıyla takibinin sağlanarak tahsil edilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Aynı şekilde şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinin yanı sıra, ortakların ceza sorumluluğunu gerektiren fiillere karşı hukuki destek ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Medeni Hukuk

BURCU KIRÇIL Hukuk Bürosu, vesayet davaları, kayyım atama, mirasçılık belgesinin alınması,  intikal işlemlerinin yapılması, vasiyetname vesair ölüme bağlı tasarruf işlemlerinin hazırlanması ve takibi, vasiyetnamenin iptali, mirasçılıktan çıkarma, tenkis, muris muvazaası, terekenin tespiti ve yönetilmesi ile ilgili her türlü uyuşmazlığın takibi hususunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aile Hukuku

BURCU KIRÇIL Hukuk Bürosu, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat, babalık davaları, evliliğin butlanı, iptali, mal paylaşımı ve alacak davaları, 6284 sayılı yasa gereğince koruma tedbiri kararlarının alınması, hususunda hizmet vermektedir. Ayrıca, yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi sağlanmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

BURCU KIRÇIL Hukuk Bürosu, gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri, ipotek tesisi ve kaldırılması ile gayrimenkul hukuku ve imar mevzuatına ilişkin her türlü konuda danışmanlık vermekle birlikte, gayrimenkuller dolayısıyla ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığın çözümünde ve davalarda müvekkillere hizmet sunmaktadır. Ayrıca ilgili mevzuat kapsamında her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi hususlarında da danışmanlık verilmektedir.

İş Hukuku

BURCU KIRÇIL Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında, işe iade davaları,iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş yeri yönetmeliği gibi konularda uyuşmazlık öncesi danışmanlık hizmeti sunmakla birlikte, iş hayatının seyri içerisinde, iş yeri devri, işveren değişikliği, organizasyon değişiklikleri, iş akdinin sonlandırılması hususunda müvekkillere hizmet sunmaktadır. Uyuşmazlıkların dava takipleri de BURCU KIRÇIL Hukuk Bürosu tarafından yürütülmektedir.

BURCU KIRÇIL Hukuk Bürosu, tüm bu alanların yanı sıra toplu iş sözleşmeleri ve ilgili mevzuat konusunda da hizmet sunmaktadır.

Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk hizmetleri T.C Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığında 2041 sicil numarası ile kayıtlı olan kurucumuz Av. Burcu KIRÇIL tarafından bizzat verilmektedir.

Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacı ile hukuki uyuşmazlığın taraflarını bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çalışan, tarafsız 3. kişi konumundaki arabulucu nezaretinde dostane bir anlaşmaya varma amacına ulaşmaya çalışan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu bu çözüm sürecinde karar veren çözüm için tavsiyede bulunan, ya da taraflara hukuki görüş sunan  konumunda değildir. Arabulucu bu süreçte hukuki uyuşmazlığın özünü ve tarafların menfaatlerini tespit ederek bu hususlarda aralarında görüşmelerde bulunmalarını, birbirlerini anlamalarını sağlamaya, görüşmelerin sonucunda ise  hukuki uyuşmazlık ile ilgili çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır.

Taraflar mahkemeye gitmeden önce ya da mahkemeye gitmelerini takiben yargılama sürecinde dahi hukuki uyuşmazlıkları ile ilgili arabulucuya gidebilir. Arabulucuya başvurmak dava açım haklarından hiçbir şekilde vazgeçmek değildir. Taraflar diledikleri zaman bu süreci sonlandırabilirler. Arabuluculuğa gitmek için dava açım masrafı gibi bir harç yatırılmak zorunda olmadığından pahalı bir yöntem de değildir.

Taraflar arabuluculuk görüşmelerini takiben bir anlaşmaya varırlarsa aralarında imzalanacak olan anlaşmayı mahkemeye ibraz edip, bu anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh alabilir ve bu şekilde anlaşmayı ilam niteliğine haiz duruma getirebilirler.