16 10 2020

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte Yapılan Güncel Değişiklikler

28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde nihai metin 9 Ekim 2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanmıştır. İlgili yönetmeliğin isminin de “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak da yenilendiği bu değişiklikler, anonim şirket genel kurul toplantılarının işleyişine dair yenilikler getirmektedir.

  • Yönetmelik’in 14. maddesinde yapılan değişiklik ile tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında toplantı başkanlığı oluşturulması ve genel kurul toplantısına katılabilecek listesi (hazır bulunanlar listesi) hazırlanması artık zorunlu değildir.
  • Yönetmelik’in 18. Maddesinde yapılan değişiklik ile halka açık olmayan anonim şirketlerin genel kurul toplantısında temsil amacıyla düzenlenen vekâletnamenin noter onaylı olması zorunluluğu getirilmiştir. Gerek nama gerek hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin, şirket genel kurulunda tayin ettikleri vekilleri tarafından temsil edilmeleri için noter onaylı vekâletname gerekmektedir. Söz konusu değişiklik nedeniyle noter onaylı olmayan vekâletname ekinde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyannamesi ibraz edilmesi uygulaması da son bulmuştur.
  • Yönetmelik’in 32. maddesinde yapılan değişiklik ile tek pay sahipli anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Yeni düzenlemede kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan anonim şirketler istisna tutulmuştur.
  • Yönetmelik’in 35. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca şirket genel kurul toplantısında bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için gerçekleştirilecek başvurular; fiziki olarak veya MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecektir.
  • Tüm bu hususlara ek olarak Yönetmelik ekinde yer alan hazır bulunanlar listesi örneği, genel kurul vekâletname örneği, genel kurul iç yönergesi örneği gibi birtakım belgeler güncellenmiştir. Söz konusu örneklere buradan ya da ilgili Yönetmelik üzerinden ulaşabilirsiniz.

9 Ekim 2020 tarihli Yönetmelik ile anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının işleyişine dair birçok yenilik getirilmiştir. Bu itibarla sermaye şirketlerince genel kurul toplantılarını gerçekleştirmeden önce ilgili Yönetmelik’in ve ekinde yer alan örnek belgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

Diğer Yayımlar