24 12 2020

Esnaf, Sanatkâr ve Gerçek Kişi Tacirlere Gerçekleştirilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ Yayımlandı

22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karara dair köşe yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Anılan Kararda, hibe desteğine dair süreci yürütmeye Ticaret Bakanı görevli kılınmış ve hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirlenmesine karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkiye dayanılarak hazırlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” 24.12.2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanmıştır.

Anılan Tebliğ kapsamında hibe desteğinin “gelir kaybı desteği” ve “kira desteği” olmak üzere iki şekilde sağlanacağı ifade edilmiş ve destek programının süresi, Bakanlık tarafından internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere üç aydır olarak belirlenmiştir.

Tebliğ’in “gelir kaybı desteği” başlıklı 5. Maddesi hibe desteğini düzenlemiştir. Bu madde gereğince 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesi gereğince ticari kazançları “basit usulde tespit edilen” gelir vergisi mükelleflerine, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası destek sağlanacaktır.

Kira desteği başlıklı 6. Maddede ise gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750-TL, diğer yerlerde aylık 500-TL kira desteği sağlanacağı ifade edilmiştir. İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecektir.

Destek programı kapsamında merak edilen en önemli hususlar başvuru süreci, değerlendirme ve ödemedir. Bakanlık yayımlamış olduğu Tebliğ ile bu konuları düzenlemeye kavuşturmuştur.

Kimler faydalanabilir?

Destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecektir.

Hangi sektörlerde faaliyet gösterenler faydalanabilir?

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak olup ayrıca yazılı duyuru yapılmayacaktır. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacaktır.

Destekten kaç defa yararlanılabilir?

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden yalnızca bir kez faydalanabilir. Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilir.

Faal olmayanlar faydalanabilir mi?

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmaz.

Başka bir destek programından faydalanıyor olmak bir engel mi?

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmemektedir.

Başvuru, değerlendirme, itirazlar ve ödeme

  • Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.
  • Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilir.
  • Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenir. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmaz.
  • Destek programı başvuru süresi, on günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenir. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren on gün içerisinde Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. Bu itiraz, itiraz başvurusunun Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilir.
  • Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılır.

Sonuç olarak hükümet tarafından açıklanan destek programının detayları 24.12.2020 tarihli Tebliğ ile yayımlanmış olup bu tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkili kılınmıştır.

Diğer Yayımlar