11 06 2020

Garanti Belgesi Yönetmeliğine Getirilen Yeni Düzenlemeler

Garanti belgesi ile satılması zorunda olan malları belirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 13/6/2014 tarihinde ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair “Yönetmelik” 5/11/2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yeni değişiklikler ile birlikte üretici, ithalatçı ve satıcılar açısından yeni birtakım yükümlülükler getirilmiştir. İlk olarak, eski düzenlemede tüketicilere yönelik üretilen ve ithal edilen mallar açısından garanti belgesi düzenlenmesi zorunluluğu her ne kadar mevcut olsa da; 5. Maddede yapılan değişik ile bu belgenin anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunlu kılınmıştır.

Yeni düzenleme ile birlikte getirilen belki de en önemli değişiklik, “kalıcı veri saklayıcısı” ifadesinin Yönetmelik kapsamına alınarak garanti belgesinin tüketicilere sunulması hizmetindeki kanalların çoğaltılmış olmasıdır. Kalıcı veri saklayıcı; “Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam” olarak tanımlanmıştır.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı hâlen satıcı üzerine bırakılmış vaziyettedir. Fakat yeni düzenleme ile birlikte satıcıların garanti belgesini kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla kısa mesaj ya da elektronik posta gibi araçlarla tüketiciye sunabilmesinin önü açılmıştır. Bu konudaki tek istisna; tüketicinin talep etmesi halinde garanti belgesinin kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunluluğudur.

Değişiklikler kapsamında, garanti belgesinde bulunması zorunlu bilgilerin düzenlendiği 7. Maddeye iki yeni fıkra eklenmiştir. Bunlardan ilki, mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde satışı gerçekleştirilen malların garanti belgesinde;

  • Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
  • Fatura tarih ve sayısı,
  • Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri, bilgilerinin yer alması zorunluluğu kaldırılmış ve bu sözleşmelerde faturada yer alan bilgilerin esas alınacağı düzenleme altına alınmıştır.

İkinci ek fıkrada ise; garanti belgesinin kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla tüketiciye sunulması durumunda garanti belgesi üzerinde bulunması zorunlu olan “satıcının kaşe ve imzası” şartının aranmayacak olmasıdır.

Anılan tüm bu düzenlemelerin, ilgili Yönetmelik ekinde yer alan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Garanti Belgesi ile Satılması Zorunlu Olan Ürünler Listesinde yer alan ürünler açısından söz konusu olacağı hususu göz önünde bulunmalıdır. Nitekim yeni düzenleme ile birlikte sektör ve ürünlerin yer aldığı bu listede de birtakım değişikliklere gidilmiş olup ilgili Yönetmelik ekinde yer alan yeni listeye buradan ulaşabilirsiniz.

5/11/2020 tarihli Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik kapsamında getirilen yeni hükümler, Yönetmeliğin 6. Maddesi uyarınca 1/1/2021 tarihinde yürürlük kazanacaktır. Üretici, ithalatçı ve satıcıların; Ticaret Bakanlığı tarafından gelişen teknolojiye uygun olarak ticaret hayatına kazandırılan yeni düzenlemeleri dikkate alarak faaliyetlerini önümüzdeki yıla kadar yasal mevzuattaki değişikliklere uygun hale getirmesi gerek tüketiciye sunulacak hizmet kalitesinin arttırılması gerekse de olası ceza ve yaptırımların önlenmesi açısından önem arz etmektedir.